Զինված ուժեր և անվտանգություն

Կառավարության ծրագիր

 • Ներքին անվտանգության ապահովման ոլորտում առաջնային խնդիրներից է հանցավորության մակարդակի շարունակական նվազումը, կատարված հանցա­գործությունների բացահայտման մակարդակի շարունակական բարձրացումը:
 • Պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության շրջանակներում իրականացվող միջազգային համագործակցության և հավաքական անվտանգության գործող ընթացա­կարգերի հնարավորություններն ընդլայնելու նպատակով Կառավարությունը նախա­տեսում է զարգացնել երկկողմ և բազմակողմ ռազմաքաղաքական դաշինքներն ու գործընկերու­թյունները՝ պահպանելով Հայաստանի Հանրա­պետության ազգային շահերից բխող և առկա ռազմաքաղա­քական ընդհանրությունների վրա հիմնված հարաբերությունների ձևավորման հավասա­րակշռությունը:
 • Կառավարությունը նախատեսում է զարգացնել զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական պաշտպանության համակարգը, երաշխավորել նրանց ամբողջական և որակյալ իրային ու պարենային բավարարումը: Սոցիալական պաշտպանվածության, զինվորական ծառայության գրավչության մակարդակի բարձրացման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել բնակարանային և բժշկական ապահովման ծրագրեր։
 • Նախատեսվում է էականորեն բարելավել զինված ուժերի անձնակազմի բարոյահոգեբանական պատրաստվածության մակարդակը, կարգապահությունը, զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, բացառել ոչ կանոնադրային հարաբերությունների դեպքերը։
 • Մարդկային կապիտալի զարգացման նպատակով անձնակազմի կառավարման, կրթության և պատրաստության ոլորտների բարեփոխումները նպատակաուղղվելու են զինծառայողների կրթական ցենզի և ինտելեկտուալ մակարդակի բարձրացմանը, պետական կառավարման և քաղաքացիական հանրության կարող ուժերն առավելագույնս ներգրավելուն և առկա պրոֆեսիոնալ ռեսուրսը լավագույնս օգտագործելուն: Կառավարությունը կյանքի է կոչելու արժանիքների վրա հիմնված և կրթական չափորոշիչների հետ փոխկապակցված ծառայողական առաջխաղացման քաղաքականությունը և զարգացնելու է պրոֆեսիոնալ սերժանտական համակարգը:
 • Միջոցներ են ձեռնակվելու, որ զինված ուժերի կառավարման համակարգը լինի առավելապես ավտոմատացված, ունենա ժամանակակից ռազմական գործողություններ վարելու համար բավարար օպերատիվություն, կենսունակություն, շարժունակություն և տեխնոլոգիական գերակայություն ու հագեցվածություն, ինչպես նաև կիբեռ-պաշտպանության ապահովման համար անհրաժեշտ կարողություններ, առաջնորդվի նախաձեռնողականության, արագ կողմնորոշվելու, որոշումներ կայացնելու և գործելու խթանմանը միտված «Հրամանատրում առաջադրանքի միջոցով» կառավարման ու ղեկավարման սկզբունքով:
 • Անձնակազմի մարտական վարպետության բարձրացման նոր չափանիշների սահմանմամբ՝ Կառավարությունը միտված է զինված ուժերը համալրել գերճշգրիտ հեռահար հրթիռային հարվածների, հրետանային խոցման և հակաօդային պաշտպանության արդի համալիրներով, բազմաֆունկցիոնալ ավիացիայով և ավտոմատացված ու ռոբոտացված օդային և վերգետնյա համակարգերով՝ այդպիսով ավելացնելով անհրաժեշտ խորությամբ հետախուզության, զորաշարժի և կրակային խոցման հեռավորությունը, ճշգրտությունը և արդյունավետությունը: Անվտանգության ապահովման կարևորագույն բաղադրիչ է լինելու հայրենական ռազմական արդյունաբերության զարգացումը, ուշադրության կենտրոնում է մնալու տեխնիկական միջոցներով առաջնագծի հետևողական համալրումը և մարտական հերթապահության արդյունավետությունն ու անվտանգության բարձրացումը։
 • Հետևողական քայլեր են կատարվելու ամբողջ պետական համակարգում, առավել ևս բանակում, արհեստավարժ անձնակազմի և զորակոչիկների շրջանում պարտականության զգացողությունն առաքելության գիտակցումով փոխարինելու ուղղությամբ։ Այդ գիտակցումն է, որ պետք է առաջնորդի դեպի հասարակության և պետության կողմից հատկացված մարդկային, նյութական, ֆինանսական և այլ ռեսուրսները պետության ու հասարակության անվտանգությանն առավելագույն արդյունավետությամբ ծառայեցնելուն։ Այդ նպատակով Կառավարությունը մտադիր է ներդնել ռեսուրների կառավարման և հաշվետվողականության բարձրացման բարելավված մեխանիզմներ, որոնք, բացի ավելի արդյունավետ լուծումներ ապահովելուց, կնպաստեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուժգնացմանը:
 • Կառավարությունն առաջիկա հինգ տարիների համար պահպանելու է բնակչության և ռեսուրսների նկատմամբ անհամաչափ մեծաքանակ զինված ուժեր՝ կարևորագույն խնդիրներից համարելով պարտադիր ժամկետային և պայմանագրային ծառայության փոխլրացնող համակարգի շարունակական բարելավումը և զինված ուժերի գործունեությունն ու զարգացումն առաջնորդելով պատրաստականության բարձրացման ու մարդկանց նկատմամբ հոգածության ավելացման սկզբունքներով:
 • իրականացվելու է պաշտպանության ռազմավարական վերանայման գործընթացի հերթական շրջափուլը, որը թույլ կտա անվտանգության միջավայրի, առկա և հավանական ռազմական սպառնալիքների, դրանց չեզոքացման հասանելի ռեսուրսների և հնարավորությունների համակողմանի գնահատման հիման վրա սահմանել պաշտպանության ռազմավարական պլանավորման նպատակներն ու խնդիրները։
 • Կառավարությունը նպատակադրել է պետու­թյան պաշտպանունակության մակարդակը բարձրացնել այնպես, որ այն համարժեք լինի ռազմական սպառնալիքների գնահատված (կանխատեսվող) մակարդակին և հավանական պատերազմի բնույթին՝ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ զինված ոտնձգությունը զսպելու և կանխելու, իսկ պատերազմի ժամանակ՝ ռազմական գործողություններն առավելագույնս վաղ փուլում և Հայաստանի Հանրապետության համար շահավետ պայմաններով դադարեցնելու համար:
 • բարձրացնել իրավապահ մարմինների և դատական համակարգի վստահելիության մակարդակը՝ կոռուպցիայի բացառման և քաղաքացիների հետ նրանց հարաբերվելու մշակույթի բարձրացման միջոցով (այս խնդրի լուծման համար կարևոր են նաև իրավապահ մարմինների շարունակական կառուցվածքային և բովանդակային բարեփոխումները).
 • Ներքին անվտանգության ապահովման գործընթացում Կառավարությունը նպատակադրված է ամրապնդել երկրի պարենային անվտանգությունը՝ ապահովելով սննդամթերքի արտադրության, վերամշակման և բաշխման գործընթացների անվտանգ և պատշաճ գործելակարգը, ինչը ի թիվս այլոց՝ կնպաստի սննդամթերքի արտադրության և մրցունակության բարձրացմանը՝ արտաքին և ներքին շուկաներում:
 • Կառավարությունը հետամուտ է ամրապնդել բնակչության կենսաբանական անվտանգության մակարդակը՝ համաճարակների դեմ պայքարի, ռիսկի կառավարման ու դիմակայունության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված համակարգի ձևավորման միասնական պետական քաղաքականության ներդրմամբ:
 • Պետական պահուստի արդյունավետ կառավարման նպատակով անհրաժեշտ է առավելագույնս իրականացնել նյութական արժեքների պետական պահուստի պահպանման, թարմացման, սպասարկման ու արդիականացման համար ֆինանսական միջոցների ուղղորդման միջոցառումները: Վերջինիս արդյունավետ իրագործման նպատակով անհրաժեշտ է  ներդնել կառավարման ճկուն մեխանիզմներ և ապահովել դրանց պարբերական կատարելագործումը՝ արդի մարտահրավերներին համահունչ:
 • Կառավարությունը շարունակելու է ներպետական և անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքարը, մասնավորապես, թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության, մարդկանց թրաֆիքինգի ու շահագործման, ահաբեկչության և փողերի լվացման դեմ պայքարի ոլորտներում համալիր միջոցառումների իրականացումը: Այս ուղղությամբ գերակա քայլերից են լինելու պետական ռեսուրսների նպատակային և արդյունավետ բաշխումը, հատկապես ուժային կառույցների մասնակցությամբ համակարգված գործողությունների իրականացումը, սահմանային անցակետերի շարունակական վերազինումը և տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացումը, միջազգային համագործակցության խորացումը, ինչպես նաև ոլորտը կարգավորող օրենսդրության բարելավումն ու վերանայումը:
 • Կառավարության համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի անհատի, հասարակության ու պետության անվտանգության ապահովումը կիբեռտիրույթում և կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների անվտանգության ապահովումը:

 

Խորհրդարանական ուժեր

Իմ Քայլը դաշինք logo Իմ Քայլը դաշինք

 

 • Ներկայիս փոփոխվող անվտանգության միջավայրում Հայաստանի անվտանգության ապահովման կարեւորագույն նախապայմաններից է այդ միջավայրի համակողմանի գնահատման հիման վրա արտաքին եւ պաշտպանական քաղաքականության ճկուն գործիքակազմի ձեւավորումը, ինչը հնարավորություն կտա ստեղծել մեր ազգային առաջնահերթությունները կյանքի կոչելու համար կայուն եւ կանխատեսելի մթնոլորտ, իսկ արտաքին անվտանգության ապահովման երաշխիքների համար` բավարար ներուժ:
 • Զինված ուժերի մարտունակության եւ արդյունավետության համապատասխանեցումը անվտանգության միջավայրի փոփոխվող պահանջներին պաշտպանության ոլորտում մեր քաղաքական առաջնահերթությունն է: Պաշտպանության երկարաժամկետ պլանավորման նպատակներն ու խնդիրները պետք է սահմանվեն առկա եւ հավանական ռազմական բնույթի սպառնալիքների, դրանց չեզոքացման հասանելի ռեսուրսների եւ հնարավորությունների համակողմանի գնահատման հիման վրա: Այդ նպատակով մենք կնախաձեռնենք պաշտպանության ռազմավարական վերանայման գործընթաց` սահմանելով հետեւյալ քաղաքական պահանջները.
 • Զինված ուժերը ունակ են լինելու ադապտացվելու ռազմական անվտանգության ապահովման եւ պատերազմի վարման փոփոխվող պահանջներին, անընդհատ կատարելագործվելու են, ի զորու են լինելու կանխատեսելու, կանխելու, զսպելու, հակադարձելու կամ չեզոքացնելու առկա ու հավանական ռազմական բնույթի սպառնալիքներն ու մարտահրավերները, ունենալու են ժամանակակից ռազմագիտության վրա հիմնված ապակենտրոնացված ու տարատեղված գործողություններ վարելու կարողություններ` որոշումների կայացման եւ գործողությունների իրականացման ընթացքում հակառակորդի նկատմամբ առաջանցում ապահովելու նպատակով:
 • Զինված ուժերը համալրված են լինելու այսօրվա ռազմական գիտության պահանջներին համապատասխան արդիական զինատեսակներով եւ տեխնոլոգիաներով, գերճշգրիտ հեռահար հրթիռային հարվածների, հրետանային խոցման եւ հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգերով, որոնք ավելացնելու են իրենց հարվածային եւ կրակային խոցման հեռավորությունը, ճշգրտությունը եւ արդյունավետությունը, հետեւողականորեն զարգացնելու են բազմաֆունկցիոնալ ավիացիան, անօդաչու թռչող սարքերի համակարգերը, հակառակորդի տարածքի ամբողջ խորությամբ ռադիոէլեկտրոնային ու օդային հետախուզության կարողությունները: Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը համալրվելու են ռազմական կործանիչներով։
 • Անվտանգության ապահովման կարեւորագույն բաղադրիչ է հայրենական ռազմական արդյունաբերության զարգացումը: Հայկական զինված ուժերը համալրված են լինելու տեղական ռազմական արդյունաբերության արտադրանքով, որը շարունական կատարելագործման միջոցով ապահովելու է բանակի մարտունակությունը:
 • Զինված ուժերի անձնակազմը, չնայած պարտադիր զինվորական ծառայության պահպանմանը, լինելու է առավելապես արհեստավարժ, սպայական եւ ենթասպայական կազմն ապահովվելու է հիմնականում հայրենական շարունակական ռազմական կրթության հնարավորություններով, վարժվելու է մարտական պատրաստության այնպիսի չափորոշիչներով, որոնք ունակ են լինելու Զինված ուժերի, Զինված ուժերի ստորաբաժանումների եւ անհատական մակարդակներում ապահովել մարտական բավարար վարպետություն, լինելու է սոցիալապես ապահովված եւ քաղաքական առումով` չեզոք։ Անձնակազմն ապահովված է լինելու բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով եւ ծառայություններով։
 • Զինված ուժերի կառավարման համակարգը լինելու է առավելապես ավտոմատացված, ունենալու է ժամանակակից ռազմական գործողություններ վարելու համար բավարար օպերատիվություն, կենսունակություն, շարժունակություն եւ տեխնոլոգիական հագեցվածություն, ինչպես նաեւ կիբեր պաշտպանության ապահովման համար անհրաժեշտ տեխնիկա եւ կարողություններ, առաջնորդվելու է նախաձեռնողականության, արագ կողմնորոշվելու, որոշումներ կայացնելու եւ գործելու խթանմանը միտված «Հրամանատարում առաջադրանքի միջոցով» կառավարման ու ղեկավարման սկզբունքով:
 • Զինված ուժերի մարտական հերթապահության համակարգը աշխարհագրորեն թույլատրելի հատվածներում աստիճանաբար փոխարինելու ենք դինամիկ պաշտպանությամբ, դարձնելու ենք տեխնոլոգիապես եւ ինժեներական առումով հագեցված՝ անձնակազմի առավելագույն անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:
 • Զինված ուժերի ապահովման համակարգը դարձնելու ենք թափանցիկ, մասնավոր հատվածի առավելագույն ներգրավմամբ ապահովելու ենք ռեսուրսների կառավարման (պլանավորում, գնումներ, սպառում), վերահսկման եւ հաշվետվողականության թափանցիկ ընթացակարգեր, որոնք երաշխավորելու են պաշտպանության ռազմավարության առաջնահերթությունների հիման վրա ռեսուրսների զարգացում, բաշխում, կառավարման եւ բյուջետային որոշումների ներդաշնակեցում, բյուջետային ծրագրերի նյութատեխնիկական առումով կայունություն, մրցակցող պահանջների միջեւ ռացիոնալ որոշումների կայացում:
 • Զինված ուժերի արտաքին հարաբերությունների համակարգը ապահովելու է ՀՀ ազգային շահերից բխող եւ առկա ռազմաքաղաքական ընդհանրությունների վրա հիմնված հարաբերությունների ձեւավորված հավասարակշռությունն ու միջազգային ինտեգրումը, դաշնակցային պարտավորությունների հստակեցումը, հավաքական պաշտպանության մեխանիզմների եւ դրանով իսկ անվտանգության ապահովման միջազգային եշախիքների ամրապնդումը:

Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն logo Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն

 • «Լուսավոր Հայաստան»-ը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիները պետք է ստանան անձնական անվտանգության ժամանակակից, բարձր երաշխիքներ, որոնք առավելապես կապված են սոցիալական, առողջապահական, ֆինանսական, տեղեկատվական, բնապահպանական եւ մշակութային անվտանգության ամրապնդման հետ: Երկրի անվտանգության ապահովման համար պետք է շարունակաբար զարգացնենք ռազմական կարողությունները՝ ապահովելու ՀՀ զինված ուժերի մարտունակությունը, կատարելագործումն ու արդիականացումը, ինչպես նաեւ ժամանակակից սպառազինությունը: Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության բարձրացման, սպառնալիքների  անխարգելման եւ չեզոքացման նպատակով «Լուսավոր Հայաստան»-ը առանձնապես կարեւորում է՝
 • Զինված ուժերի նկատմամբ արդյունավետ ժողովրդավարական վերահսկողությունը, ռազմական գնումների արդյունավետության եւ թափանցիկության ապահովումը, արդիական ռազմական արդյունաբերության զարգացումը, զինված ուժերում իրավունքի գերակայության եւ բարեվարքության ապահովումը, ռազմաքաղաքական ուղղվածության գիտահետազոտական կենտրոնների գործունեության պատշաճ ֆինանսավորումն ու դրանց խորհրդակցական դերի բարձրացումը, ժողովրդագրական անվտանգության ապահովումը, ազգային անվտանգության նոր եւ արդի մարտահրավերներին համահունչ հայեցակարգի եւ ռազմավարական դոկտրինի մշակում եւ ընդունում։

 

Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն logo Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն

 • Պաշտպամության ոլորտում առաջիկա երկու տարիներին անհրաժեշտ է կտրուկ ավելացնել պայմանագրային զինծառայողների թիվը՝ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված կարգով։ Առաջնագծում զինվորական ծառայությամ առաջնահերութույունը պետք է վերապահել պայմամագրային զինծառայողներին։
 • Յուրաքանչյոիր տարի ՀՀ պետական բյուջեի ծախսային մասի հինգ տոկոսը հարկ է ուղղել ռազմական արդյույունաբերության համալիրի զարգացմանը։

Արտախորհրդարանական ուժեր

Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն logo Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն

 

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգը պետության պաշտպանունակության, կայուն ու անվտանգ

զարգացման երաշխիքն է:

 • Որպես անվտանգության եւ պաշտպանության ապահովման ոլորտում տասնամյակների քաղաքական ու կառավարչական փորձ ունեցող ուժ՝ մենք շարունակելու ենք մեր հանձնառությունը մեր երկրի Զինված ուժերի արդիականացման, նրա նկատմամբ քաղաքացիական եւ խորհրդարանական վերահսկողության արդյունավետ գործիքների ներդրման, բանակի նկատմամբ հանրային վստահության պահպանման ու նպատակային ջանքերի գործադրման ուղղությամբ՝ հանուն մեր ժողովրդի եւ երկրի կայուն ու անվտանգ զարգացման:
 • Ստացվել է այնպես, որ մեր պետության մեջ յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր քաղաքացի ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում է զինվորական ծառայության խնդիրներին: Բայց 21-րդ դարում դա բավարար չէ, քանի որ այս դարը որակի, գաղափարի, արդյունավետության ավելացման դար է: Ներկայում երկրի պաշտպանունակությունը, առկա մարտահրավերներին դիմակայելը կախված են անվտանգության համակարգում յուրաքանչյուր քաղաքացու կողմից իր տեղի եւ դերի հստակ իմացությունից, նրա պատրաստվածության աստիճանից եւ պետության կազմակերպչական կարողություններից:

Անհրաժեշտ է`

 • Սպառազինության արդիականացման եւ համալրման 7-ամյա ծրագրի անշեղ կատարում
 • Ռազմական կրթության որակի կտրուկ բարձրացում
 • Գիտատար ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացում
 • Արդյունավետ ռազմադիվանագիտական եւ ռազմատեխնիկական փոխգործակցության ընդլայնում
 • Սպայական ծառայության սոցիալական երաշխիքների ուժեղացում
 • Ժամկետային զինծառայության որակի բարձրացում, քաղաքացու ապագա սոցիալական կարգավիճակի հետ փոխշաղկապում
 • Պահեստազորի հետեւողական ամրապնդում
 • Զինհաշմանդամների ինտեգրման համակարգի ներդրում
 • Զոհված զինծառայողների ընտանիքներին բարոյական, հոգեբանական եւ նյութական աջակցության ընդլայնում:

 

Քաղաքացու որոշում կուսակցություն logo Քաղաքացու որոշում կուսակցություն

Մենք անհրաժեշտ ենք համարում՝

 • բանակի համալրման համար շեշտադրումը կատարել ժամանակակից ռազմավարական և օպերատիվ-մարտավարական հրթիռային, համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգերի վրա, հրետանային և ավիացիոն միջոցների, զենիթահրթիռային համալիրների, նորագույն ՀՕՊ համակարգերով ապահովել յուրային օդուժի գերիշխանությունը:
 • կարևորել բազմաֆունկցիոնալ տարեղանակային ավիացիայի, արդիական զրահատեխնիկայի, նորագույն անօդաչու թռչող սարքերի, ինչպես նաև հակառակորդի հավանական գործողությունները (տեղաշարժերը, առաջխաղացումները) ժամանակին հայտնաբերելու և հանկարծակիությունը բացառելու նպատակով համալրել ռադիոլոկացիոն և ազդարարման համակարգերով՝ այպիսով ստիպել հակառակորդին ցուցաբերել կատարյալ զսպվածություն, իսկ պատերազմի պարագայում մատնել անխուսափելի պարտության։
 • ժամանակակից օպերացիաների (մարտական գործողությունների) ղեկավարման արդյունավետությումը բարձրացնելու նպատակով ունենալ արդիական կապի և ավտոմատ կառավարման համակարգեր:
 • Հաշվի առնելով ՀՀ ֆինանսական սահմանափակությունը՝ վերը նշվածները ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ ենք համարում՝
 • ուսումնասիրել միջազգային ռազմաարդյունաբերական առաջարկները՝ խորացնել ճկուն հարաբերությունները գործընկերների հետ՝ միաժամանակ մեծացնելով ռազմաարդյունաբերական համակարգի դերն ու նշանակությունը՝ ընդգրկելով ո՛չ միայն ռազմական նշանակության ինստիտուտները, այլև խոշոր ձեռնարկությունները, մասնավոր ընկերությունները,
 • խթանել ռազմաարդյունաբերության զարգացումը՝ համալրելով բարձրակարգ մասնագետներով, հիմքը դնելով ո՛չ միայն արտասահմանյան արտադրության ՍՌՏ ձեռք բերելու, այլև տեղական արդիական արտադրության վրա:

Հաշվի առնելով ՀՀ ԶՈՒ անձնակազմի խիստ մարտական թվաքանակը՝  անհրաժեշտ է․

 • բարձրացնել սպայական և շարքային կազմի բարոյահոգեբանական վիճակը՝ ընդգրկելով ո՛չ միայն զինված ուժերի հնարավորությունները, այլև տարբեր հասարակական կազմակերպություններ,
 • վերանայել ներքին կանոնադրությունները՝ դրանք դարձնելով առավել արդի և կիրառելի:
 • ՀՀ անվտանգության կարևոր բաղադրիչներից մեկը հակառակորդի հետ անմիջական շփման պայմաններում մարտական դիրքերի (հենակետերի) պաշտպանվածության և կահավորվածության, անձնակազմի մարտական, նյութատեխնիկական և թիկունքային ապահովման խնդիրն է: Այդ առումով խիստ անհրաժեշտ ենք համարում՝
 • առաջնահերթ ձեռք բերել ազդանշանային և տեսանկարահանման համակարգեր՝ հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի արագ հայնաբերման և ոչնչացման նպատակով,
 • ստեղծել արագ արձագանքման, հատուկ գործողությունների ստորաբաժանումներ՝ սպառազինելով ժամանակակից զինատեսակներով և ռազմական տեխնիկայով,
 • համագործակցել ճանապարհաշինարարական ընկերությունների հետ, կատերելագործել ճանապարհային ցանցը՝ ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ ԶՈւ տեղաշարժերի համար,
 • սահմանապահ գյուղերում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար ուսումնասիրել և սկզբնական ներդնել ակոսավոր հրացաններ տրամադրելու հնարավորությունը՝ վերահսկողությունը դնելով ոստիկանության վրա:

Մենք նպատակ ունենք՝

 • ստեղծել հավասարության մթնոլորտ՝ բացառելով հեղինակությունների և տարաբնույթ հանցավոր խմբերի ստեղծումը բանակում, անցնել ամբողջական կանnնադրական հարաբերությունների,
 • հեշտացնել «ԵՍ ԵՄ» ծրագրում ընդգրկված զինծառայողների համար նախատեսված պայմանները՝ առավելապես հնարավորություն ստեղծելու ինքնակամ տնօրինելու նախանշված գումարը,
 • բարձրացնել սպայակազմի և պայմանագրային հիմունքներով զինծառայողների դրամական բավարարումը (փուլային), ինչպես նաև իրականացնել սոցիալական, ապահովագրական և սուբսիդավորված վարկային ծրագրեր:
 • Համագործակցել ճանապարհաշինարարական ընկերությունների հետ, կատերելագործել ճանապարհային ցանցը՝ ստեղծելով բարենպաստ պայմաններ ԶՈւ տեղաշարժերի համար:
 • Սահմանապահ գյուղերում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար ուսումնասիրել և սկզբնական ներդնել ակոսավոր հրացաններ տրամադրելու հնարավորությունը՝ վերահսկողությունը դնելով ոստիկանության վրա:
 • Զինծառայողների բարոյահոգեբանական վիճակը կանոնադրական հարաբերությունները, սոցիալական վիճակը`
 • Հեշտացնել «ԵՍ ԵՄ» ծրագրում ընդգրկված զինծառայողների համար նախատեսված պայմանները, առավելապես հնարավորություն ստեղծելու ինքնակամ տնօրինելու նախանշված գումարը:
 • Բարձրացնել սպայական կազմի սոցիալական ապահովվածության մակարդակը, առավելապես լուծել բնակարանների խնդիր, առաջնահերթությունը տալով՝ զոհվածների և անհետ կորածների ընտանիքներին (առանց բացառության), մարտական գործողությունների մասնակիցներին, զինթոշակառուներին և երկարամյա կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերած սպայական կազմի համար:
 • Անհրաժեշտ է բարձրացնել սպայակազմի և պայմանագրային հիմունքներով զինծառաողների դրամական բավարարումը (փուլային), ինչպես նաև իրականացնել սոցիալական, ապահովագրական և սուբսիդավորված վարկային ծրագրեր:

Սասնա Ծռեր կուսակցություն logo Սասնա Ծռեր կուսակցություն

Մենք դաշինք logo Մենք դաշինք

 • Աստիճանական անցում պրոֆեսիոնալ բանակի. Բանակի արդիականացման հայեցակարգի կարևորագույն տարր պետք է լինի աստիճանական անցումը պրոֆեսիոնալ բանակին՝ հաշվի առնելով առանձնահատկություններով ու միջավայրով Հայաստանին նման պետությունների փորձը:
 • Հայկական զինված ուժերի համապատասխանեցում ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին՝ շեշտակի բարձրացնելով նրա կարողություններն ու մարտունակությունը, այդ թվում՝ միջազգային խաղաղարար առաքելություններին մասնակցության ճանապարհով:
 • Պաշտպանության ոլորտի սպայական և ենթասպայական կազմի աշխատավարձերի 25 % ավելացում և արցախյան ազատամարտի մասնակիցների համար սոցիալական արտոնություններն ու կենսական հանրային ծառայությունների մատչելիություն:
 • Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի վերականգնում:
 • Զինված ուժերում տեղի ունեցած հանցագործությունների լիարժեք բացահայտում, այդ թվում՝ ոչ մարտական պայմաններում զինվորների և սպաների մահվան հանգամանքները, ինչպես նաև անցկացնել 2016թ. ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեղ գտած բացթողումների ու սխալների բազմակողմանի, համալիր և թափանցիկ հետաքննություն:
 • Բանակ-հասարակություն կապի զարգացում, այդ թվում՝ ուժեղացնելով զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը:
 • Սպառազինությունների ձեռքբերման հայեցակարգի վերանայում՝ շեշտը դնելով ռազմավարական զինատեսակների ձեռքբերման կամ Հայաստանում համատեղ արտադրության վրա, այդ թվում՝ ոչ ՀԱՊԿ անդամ երկրներից ու նրանց հետ:
 • ՀԱՊԿ շրջանակներում ընդունված մի շարք բազմակողմ պայմանագրերի վերանայում, որոնք վավերացվել են առանց Հայաստանի համար կենսական ու անվտանգության զգայուն խնդիրներով փոխադարձ շահերը բազմակողմանիորեն հարգելու ու վտանգները չեզոքացնելու մասին վավերապայմանների:
 • Ռազմաարդունաբերական համալիրի ստեղծում՝ այդ թվում առաջատար երկրների հետ համատեղ նախագծեր կյանքի կոչելով:

Ազգային առաջընթաց կուսակցություն logo Ազգային առաջընթաց կուսակցություն

 • Առաջարկվում է Ոստիկանության համակարգի բարեփոխում Վրաստանի օրինակով` հին անձնակազմի պարտադիր վերաատեստավորմամբ, վերապատրաստմամբ և քանակային կրճատմամբ։
 • Առաջարկվում է Զինված Ուժերի համակարգի բարեփոխում` 2 տարվա ընթացքում կրճատելով պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը քաղաքացիների համար մինչև 1 տարի և ընդլայնելով արհեստավարժ պայմանագրային զինվորական ծառայության շրջանակը և քանակը։ Սա ենթադրում է նաև քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի զարգացում և մասնագիտական միավորների (հետախուզություն, կիբեռ-անվտանգություն, նորագույն զինատեսակների կառավարում ու ավտոմատացում, հրետանի և այլն) տեսակարար կշռի աճ։
 • Երկրի պաշտպանողականությունը մեծացնելու նպատակով առաջարկվում է 27 տարին լրացած քաղաքացիներին, ովքեր չունեն հոգեկան առողջական խնդիրներ և որևէ դատվածություն, տրամադրել ոչ ավտոմատիկ զենք կրելու իրավունք, որը կենթադրի նաև այդ անձանց կողմից տարին առնվազն երկու անգամ պարբերական զինպատրաստության դասընթացներին ու զորավարժանքներին պարտադիր մասնակցություն։
 • Այս ամենի արդյունքում նախատեսվում է ունենալ մի քանի հարյուր հազարանոց քաղաքացիական պահեստազոր, որն ի վիճակի է մոբիլիզացվելու մեկ-երկու շաբաթվա ընթացքում և որն ունենալու է բավարար զինվորական պատրաստվածություն ու գիտելիք։ Այս համակարգը դիտարկվում է որպես Հայաստանի ազգային ու ռազմական անվտանգության համակարգի կարևորագույն բաղադրիչ։

Օրինաց երկիր կուսակցություն logo Օրինաց երկիր կուսակցություն

 • Զինված ուժերի արդիականացում և վերահսկում, աստիճանական անցում պրոֆեսիոնալ և վարձատրվող բանակի: Պետական սահմանը պաշտպանող 18 տարեկան երիտասարդների փոխարինում վարձատրվող պրոֆեսիոնալ զինծառայողներով և ժամանակակից ռոբոտատեխնիկայով: Պետական սահմանի պահպանության արդիականացում` ներառյալ հայրենական արտադրության զենքով և զինտեխնիկայով: Գիտական մշակումների ներդնում բանակաշինության գործընթացում
 • Ոստիկանական ծառայությունների որակի բարելավում, վարչարարություն իրականացնող մարմինների աշխատավարձերի բարձրացում և նրանց գործունեության նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացում, քաղաքացիների կյանքի սեփականության իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների կատարելագործում:

Հայաստանի քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն logo Հայաստանի քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն

 • Նկա­տի ու­նե­նա­լով աշ­խար­հա­կար­գի հարա­փո­փոխ և­ ան­կա­յուն վի­ճա­կը՝ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին և ­մի­ջազ­գա­յին անվտան­գութ­յան ա­պա­հո­վու­մը և դ­րան ուղղ­ված ջան­քե­րի ո­րո­նու­մը կեն­սական նշա­նա­կութ­յուն են ձեռք բե­րում: Այս հա­մատ­քես­տում՝ ՀՀ, ինչ­պես նաև Ար­ցա­խի անվ­տան­գութ­յան խնդիր­նե­րը կապ­ված են տվյալ մի­ջազ­գա­յին և ­տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գութ­յան մի­ջա­վայ­րից: Հետ­ևա­պես, մեծ է նաև Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը հատ­կապես տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գութ­յան ա­պա­հով­ման և դ­րան ուղղ­ված քայ­լե­րի գոր­ծում:
 • Տա­րա­ծաշր­ջա­նում ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­ժե­հա­մա­կարգի և ­ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան քա­ղա­քա­կան կյան­քի կազ­մա­կեր­պու­մը ան­պայմա­նո­րեն կհան­գեց­նի տա­րա­ծաշր­ջա­նում անվ­տան­գութ­յան շե­մի բարձ­րացմա­նը և ­ամ­րապնդ­մա­նը:

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն կուսակցություն logo Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն կուսակցություն

 • Ազգ-բանակ հայեցակարգի տրամաբանությամբ զարկ տալ հայրենական գիտական և տեխնոլոգիական մտքի վրա հիմնված ռազմաարդյունաբերական համալիրի ստեղծմանը։
 • Խրախուսել  պրոֆեսիոնալ-կամավոր զինվորական ծառայության շրջանակի ընդլայնումը։ Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված զինվորի կողքին միշտ պետք է կանգնած լինի պրոֆեսիոնալ զինվորականը։

 

Ժառանգություն logo Ժառանգություն

Ազգային անվտանգություն եւ պաշտպանություն

ՀՀ ազգային անվտանգությունը պետության, քաղաքացիների համար ցանկացած սպառնալիքից ու վտանգից զերծ ներքին ու արտաքին միջավայրերում լիարժեք գործելու ազատությունն է, որն ապահովելու համար անվտանգության ճկուն համակարգի ձեւավորումը հրատապ է: Ազգային անվտանգության խնդիրները պետք է համահունչ լինեն «պետությանը` լիարժեք ինքնիշխանություն, հասարակությանն ու քաղաքացուն` ազատության բարձրագույն աստիճան եւ իրավունքների ապահովվածություն» սկզբունքին: ՀՀ ազգային անվտանգության շրջանակներում են նաեւ Սփյուռքի մեր բոլոր հայրենակիցների կենսապահովմանն ու գործունեությանն առնչվող խնդիրները: Իր անվտանգությունն ապահովելու գործում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապավինի սեփական, համազգային ուժերին:

Ազգային անվտանգության ապահովման կարեւորագույն թիրախներն են.

 • Պետության անկախության, երկրի սահմանների պաշտպանության, տարածքային ամբողջականության եւ ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության երաշխավոր հանդիսացող կանոնավոր, մարտունակ, ուժեղ եւ ծավալվելու կարողունակությամբ օժտված բանակը, որը ոչ թե պատերազմ հրահրող է, այլ այն կանխարգելող:
 • Հայոց բանակը հիմնված է բացառապես կանոնադրական հարաբերությունների վրա, զերծ է կոռուպցիայից, որտեղ զինվորների իրավունքները պաշտպանված են օրենքով, անկախ դատական իշխանությամբ, եւ որի հավաքագրումն ու համալրումը վտանգված չեն ժողովրդագրական նվազման, սոցիալական ու քաղաքական անվստահության, բարոյալքության հիմնախնդիրներով:
 • Զինվորի ու սպայակազմի մարտական ու հայրենասիրական բարձր ոգին, բանակի հանդեպ հանրային լայն վստահությունը, զինված ուժերի քաղաքացիական ու ժողովրդավարական վերահսկողությունը, միջազգային խաղաղապահ ու խաղաղարար առաքելություններում պատվավոր դերակատարությունն ու փորձառության հարաճուն ավելացումը, հանրության համար թափանցիկ բյուջետային պլանավորումը, բարձր տեխնիկական ու տեխնոլոգիական զինվածությունը պետք է դառնան մերօրյա բանակի բնութագրիչները:
 • ՀՀ արտաքին ու ներքին անվտանգությունը լիարժեք ապահովող, հնարավոր ու առկա վտանգները ժամանակին չեզոքացնող, հասարակական ու պետական շահերին հետամուտ, քաղաքական ու քաղաքացիական գործընթացներին չմիջամտող ազգային անվտանգության ու իրավապահ մարմինները, որոնք համալրված են հայրենասեր, արհեստավարժ, փորձառու, հմուտ, պատրաստված մասնագետներով` ունակ չեզոքացնելու կազմակերպված հանցավորության, ահաբեկչության, մարդկային առեւտրի, անօրինական ներգաղթի ու արտագաղթի, լրտեսության ու դիվերսիայի հնարավոր սպառնալիքները:
 • Առաջանցիկ զարգացող, համաշխարհային եւ, հատկապես, եվրոպական տնտեսությանը սերտաճած ազատ շուկայական տնտեսությունը, որը ձերբազատված է ստվերից, կոռուպցիայից, մենաշնորհներից եւ անխափան հիմք է մարդկային կայուն զարգացման, անվտանգության ապահովման, բոլոր ճյուղերում բյուջետային եկամուտների ավելացման ու ծախսերի մեծացման, պետական համակարգերի տեխնիկական ու ինովացիոն վերազինման համար:
 • Տնտեսական զարգացման, երկրի քաղաքական ու տնտեսական անկախության, անվտանգության բարձրացման եւ երաշխավորման անհրաժեշտ նախապայման հանդիսացող էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացումը, էներգիա արտադրող հզորությունների մեծացումը, վերականգնվող էներգետիկայի խրախուսումը, տարածաշրջանային ծրագրերում Հայաստանի առավել գործուն ներգրավումը, երկրի էներգետիկ անվտանգության շաղկապումը եվրոպական անվտանգության հետ` հրամայականներ են:
 • Ժողովրդավարական, մրցակցային, մասնակցային հիմունքների ու բազմակարծության վրա խարսխված քաղաքական համակարգը եւ քաղաքացիական հասարակությունը, որը սերտաճած է միջազգային ու եվրոպական համապատասխան համակարգերին, ունի հասարակական եւ պետական մակարդակներով արագ արձագանքման ու քաղաքական որոշումներ կայացնելու արդյունավետ մեխանիզմներ, միջազգային բեմահարթակներում վարվող ճկուն, բազմամակարդակ, փոխլրացնող (պետականից մինչեւ խորհրդարանական, ժողովրդական ու ոչ կառավարական կազմակերպությունների դիվանագիտություն), ազգային ու պետական շահի վրա հիմնված, հանրային լիազորմամբ արտաքին քաղաքականություն:
 • Արդարության, քաղաքական, իրավական, տեղեկատվական, մշակութային պաշտպանվածության, օրինապահության, ժողովրդագրական աճի ու զարգացման հատկանիշներով օժտված հասարակական համակարգերը:
 • Հայկական բազմամիլիոն Սփյուռքի` Հայաստանի շահերի իրացմանն ու երկրի հզորացմանը ուղղված ջանքերն ու գործողությունները`Հայաստանի քայլերի հետ համագործակցաբար:

Առաջնային օրենսդիր եւ գործադիր քայլեր

 • Ազգային անվտանգության ռազմավարության արմատական լրամշակում` բոլոր բաղադրամասերով (ռազմական, արտաքին քաղաքական, տնտեսական, տեղեկատվական, պարենային, էներգետիկ, մշակութային, սոցիալական, բնապահպանական եւ այլն), իրավիճակի համաչափ ճշտորոշմամբ, վտանգների անսխալ գնահատմամբ եւ քայլերի հստակեցմամբ:
 • Ռազմական, արտաքին քաղաքական, տնտեսական, տեղեկատվական, պարենային, էներգետիկ, մշակութային, սոցիալական, բնապահպանական եւ անվտանգության այլ բաղադրամասերին վերաբերող համապատասխան հայեցակարգերի ընդունում:
 • Բանակի եւ պաշտպանական համակարգի բարեփոխումներ, բանակում կոռուպցիայի դեմ պայքար, կանոնադրական հարաբերությունների հաստատում զինված ուժերում, փոփոխություն պաշտպանության եւ այլընտրանքային զինվորական ծառայության մասին ՀՀ օրենքներում:
 • Ազգային բանակի վերազինում եւ արդիականացում` միջազգային լավագույն փորձի ներդրմամբ, քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի կատարելագործումը, քաղաքացիական հասարակության կողմից զինված ուժերի վերահսկողության ապահովում, այդ նպատակով բանակին տրամադրվող բյուջետային հատկացումների աճ` տարեկան 20-25%-ով:
 • Փոփոխություններ եւ լրացումներ «Զինապարտության մասին», «Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին», «Զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին», «Զորահավաքային նախապատրաստության եւ զորահավաքի մասին» օրենքներում` ուղղված զորակոչի օրինականությանը (բժշկական զննություն եւ այլն), արդյունավետությանը, զինծառայողների մահվան դեպքում պետական աջակցությանը եւ այլ խնդիրների լուծմանը:
 • Բանակում կատարված հանցագործությունների ու չարաշահումների (նաեւ` անցյալում տեղի ունեցած ու չբացահայտված) բացահայտում ու դրանց կանխարգելում, խաղաղ պայմաններում սպանված զինծառայողների մահվան հանգամանքների բացահայտում, օրինախախտ հրամանատարների, ինչպես նաեւ 2008թ. մարտի 1-2-ին բանակը քաղաքականության մեջ ներքաշած պաշտոնյաների պատասխանատվության հարուցում:
 • Հայաստանի ներքին եւ արտաքին անվտանգությունն ապահովող համակարգերի լրջագույն արդիականացում, ոստիկանության, բանակի ու ազգային անվտանգության մարմինների բարեփոխում, նրանց նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության ապահովում:
 • Ազգային անվտանգության համակարգի եւ նրա մարմինների արմատական բարեփոխում, օտար երկրների հատուկ ծառայությունների հետ նախկինում կամ այժմ համագործակցող գործակալների բացահայտում` «Գաղտնազերծման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման ու այդ գործընթացի իրականացման միջոցով, ԱԱԾ ապաքաղաքականացում եւ գործառույթների հայաստանակենտրոն հստակեցում:
 • Ազգային անվտանգության ծառայության բյուջետային ֆինանսավորման էական ավելացում` արտաքին հետախուզության եւ հակահետախուզության մասով:
 • «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքի արմատական վերանայում եւ փոփոխությունների առաջարկում:
 • Փոփոխություններ «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում` բացառելով քաղաքական ու հասարակական բախումնային իրադարձությունների ժամանակ բանակի ու զինված ուժերի օգտագործումը:
 • Սփյուռքի հետ արդյունավետ ու բազմակողմանի կապերի խորացում, Սփյուռքում հայապահպանությանը միտված քայլերի, ազգային նպատակներին հասնելու համար Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի ռազմավարությունների ու մարտավարությունների ներդաշնակեցում:
 • Ժողովրդավարացման համալիր գործընթացների խորացում, հակամենաշնորհային օրենսդրության կատարելագործում ու դրա կիրառում, կոռուպցիայի, կազմակերպված հանցավորության դեմ հետեւողական պայքարի ծավալում` արդիականացված իրավապահ ու անվտանգության մարմինների միջոցով:
 • Էներգիայի այլընտրանքային բնական աղբյուրների (արեգակի եւ քամու էներգիա, լեռնային ավելի քան 150 գետերի ջրի էներգիա, կոշտ թափոնների գազեր) օգտագործման շնորհիվ երկրի էներգետիկ պահանջարկի հիմնական մասի ապահովում:
 • Իրան-Հայաստան-Վրաստան-Ուկրաինա-Եվրոպա լայնատրամագիծ գազատարի կառուցման միջոցով ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովում, ինչպեսեւ դրա արդյունքում պետական բյուջեի մուտքերի ավելացում տարեկան 600 մլն դոլարի չափով:
 • Տարածաշրջանում երկրաշարժերի ակտիվացման պայմաններում չորրորդ կարգի վթարային բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ապամոնտաժում եւ դրանց բնակիչների համար այլ բնակարանների կառուցում, իսկ 2-րդ եւ 3-րդ կարգի վթարային բազմաբնակարան բնակելի շենքերի դեպքում` դրանց ապամոնտաժման կամ ամրացման աշխատանքների իրականացում եւ ապամոնտաժված շենքերի բնակիչների համար այլ բնակարանների կառուցում` բյուջետային միջոցների հաշվին:
 • Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման, բնակչության բնական աճի խթանման եւ արտագաղթի կտրուկ նվազեցման ուղղությամբ համալիր միջոցառումների իրականացում:

Այդ նպատակով.

 • աշխատանքային օրենսգրքում կատարել երիտասարդ ընտանիքների աշխատանքային իրավունքների իրացման լրացուցիչ մեխանիզմների ստեղծմանն ու կիրառմանը ուղղված փոփոխություններ,
 • պետական բնակարանաշինական ծրագրերով երիտասարդ ընտանիքներին ապահովել բնակարաններով` կիրառելով մասնակի փոխհատուցվող հիփոթեքային վարկավորման համակարգը,
 • մինչեւ երեք տարեկան երեխաների խնամքի համար մայրերին հատկացվող ամսական նպաստների չափը սահմանել կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի չափով,
 • յուրաքանչյուր նորածնի համար միանվագ նպաստի չափը հասցնել նվազագույնը 300 հազար դրամի,
 • շեշտակիորեն ավելացնել ընտանիքում յուրաքանչյուր երկրորդ եւ հաջորդ ծնված երեխաների համար հատկացվող նպաստները,
 • հայրենադարձությունը, վերաբնակեցումը եւ հայրենատիրությունը խթանելու, այդ գործընթացները կանոնակարգելու նպատակով ընդունել «Հայրենադարձության մասին» օրենք` պետության կողմից հստակ պարտավորությունների ստանձնմամբ, այդ թվում` վերադարձողների բնակարանային, սոցիալական մյուս հիմնահարցերի լուծման, հասարակությանը նրանց սերտաճման համար տարբերակված մեխանիզմների ամրագրմամբ:
 • Վերաիմաստավորել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործառույթները` այն վերածելով Հայրենիք-Սփյուռք համագործակցությանը նպաստող, այդ ոլորտի գործունեությունը համակարգող կառույցի, որի աշխատանքը վերահսկելի լինի Հայաստանի հասարակության ու Սփյուռքի համար:

Հայ ազգային կոնգրես logo Հայ ազգային կոնգրես

 • Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի իր քաղաքացիների անվտանգության երաշխավորը: Պետությունը պետք է այդ անվտանգությունն ապահովի հզոր, մարտունակ բանակի ստեղծմամբ, հավաքական անվտագության հուսալի համակարգերում ընդգրկվելու եւ արտաքին վտանգները նվազեցնելուն ուղղված հավասարակշիռ արտաքին քաղաքականությամբ: