Գյուղատնտեսություն

Կառավարության ծրագիր

  • Կառավարությունն անթույլատրելի է համարում, որ գյուղատնտեսական նշանա­կության հողերի շուրջ 1/3-ը մնացել է անմշակ։ Կառավարությունը գործուն քայլեր է ձեռնարկելու չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը նպատա­կայ­նորեն օգտագործելու ուղղությամբ: Այս նպատակին հասնելու համար մշակվելու են խթաններ ու մեխանիզմներ։
  • Կառավարությունը գյուղատնտեսության ոլորտում ևս մեկ ռազմավարական նպատակ է ձևակերպում. այն է՝ Հայաստանում ոռոգման ջուրը նույնքան հասանելի և տարածված պետք է լինի, ինչպես էլեկտրամատակարարումն է տարածված և հասանելի։
  • Նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը պետք է լայնորեն տարածվի գյուղատնտեսության ոլորտում։ Կաթիլային և անձրևացման համակարգերի ներդրումը հնարավորություն կտա էապես խնայելու ջրային ռեսուրսները, իսկ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման պետական աջակցության ծրագիրը՝ հողային ռեսուրսները։
  • Գյուղատնտեսության զարգացման համար լրջագույն խնդիր է արդյունավետ հակակարկտային համակարգի բացակայությունը։ Կառավարությունը հնարավոր միջոցներ կձեռնարկի նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա առավել արդյունավետ հակակարկտային համակարգի լայնամասշտաբ ներդրման համար։
  • Այս նպատակին հասնելու համար Կառավարությունը պարտավորվում է բարձրացնել սուբսիդավորման մեխանիզմների հասցեականությունը՝ ապահովելով շահառու համայնքների կարիքների բավարարման հստակ մեխանիզմներ.
  • Օժանդակել կոոպերատիվ գյուղատնտեսության զարգացմանը և սահմանել կոոպերատիվների կայացման համար անհրաժեշտ նվազագույն նախադրյալներ.
  • Ստեղծել կրթական, գիտահետազոտական, արդյունաբերական կլաստերներ և նպաստել գյուղատնտեսության և ագրարային ոլորտի կրթական, գիտական, գիտաարտադրական և խորհրդատվական կենտրոնների համագործակցության խորացմանը.
  • Աջակցել ագրոպարենային համակարգի սարքավորումների, նոր տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև սննդի անվտանգության համակարգերի ներդրմանը.
  • Իրականացնել տեղական սերմնաբուծության և սերմնարտադրության, ինտենսիվ գյուղատնտեսության, անասնաբուծության զարգացմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրեր, ինչպես նաև աջակցել տոհմաբուծարանների ստեղծմանը.
  • Նպաստել գյուղական համայնքներում ոչ գյուղատնտեսական գործունեության ընդլայնմանը և ագրոտուրիզմի զարգացմանը.
  • Ապահովել կենդանիների և բույսերի հիվանդությունների կանխարգելման արդյունավետ համակարգի ներդրումը.
  • Ապահովել գյուղատնտեսական արտադրողների շրջանում գյուղատնտեսությանն առնչվող գիտելիքների և փորձի տարածման ու տեղեկատվության հասանելիության համակարգի ներդրումը.
  • Ապահովել գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության համակարգի ներդրումը.
  • Սահմանել գյուղատնտեսությանն աջակցության հիմնական սկզբունքները, մեթոդաբանությունը և ռազմավարությունը։

Խորհրդարանական ուժեր

Իմ Քայլը դաշինք logo Իմ Քայլը դաշինք

  • Մշակելու ենք ջրային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարություն եւ իրականացնելու ենք ոռոգման համակարգերի
    արդիականացման պետական աջակցության ծրագրեր:
  • Ընդլայնելու ենք վարելահողերի նպատակային օգտագործման ծավալները եւ ոռոգելի հողատարածքները, ստեղծելու ենք
    չօգտագործվող հողերը գյուղացիական տնտեսությունների կողմից շրջանառության մեջ ներգրավելու տնտեսական եւ
    իրավական հնարավորություններ:
  • Բարձրացնելու ենք սուբսիդավորման մեխանիզմների հասցեականությունը՝ ապահովելով շահառու համայնքների կարիքների
    բավարարման հստակ մեխանիզմներ:
  • Օժանդակելու ենք կոոպերատիվ գյուղատնտեսության զարգացմանը եւ սահմանելու ենք կոոպերատիվների կայացման համար
    անհրաժեշտ նվազագույն նախադրյալներ:
  • Ստեղծելու ենք կրթական-գիտահետազոտական-արդյունաբերական կլաստերներ եւ նպաստելու ենք գյուղատնտեսության
    նախարարություն, ագրարային ոլորտի կրթական, գիտական, գիտաարտադրական եւ խորհրդատվական կենտրոնների
    համագործակցության խորացմանը:
  • Աջակցելու ենք ագրոպարենային համակարգի սարքավորումների, նոր տեխնոլոգիաների, ինչպես նաեւ սննդի
    անվտանգության համակարգերի ներդրմանը:
  • Ներդնելու ենք գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգ:
  • Աջակցելու ենք հակակարկտային ցանցերի ներդրմանը:
  • Իրականացնելու ենք տեղական սերմնաբուծության եւ սերմնարտադրության, ինտենսիվ գյուղատնտեսության, անասնաբուծության զարգացմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրեր: Աջակցելու ենք տոհմաբուծարանների ստեղծմանը:
  • Նպաստելու ենք գյուղական համայնքներում ոչ գյուղատնտեսական գործունեության ընդլայնմանը եւ ագրոտուրիզմի զարգացմանը:

 

Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն logo Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն

  • Գյուղատնտեսական ոլորտում ապահովագրության համակարգի ներդրում
  • Գյուղատնտեսական փոքր արտադրությունների խրախուսում, մասնավորապես՝ գինեգործության, պահածոյագործության ոլորտներում
  • գյուղատնտեսության ոլորտում արտադրողականության բարձրացումը

  • բարձրարժեք գյուղատնտեսության զարգացումը

  • գյուղատնտեսական արտադրանքի ավելացումը

  • պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացումը

  • արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը

  • ներմուծման փոխարինումը, արտահանման ծավալների ավելացումը եւ
    գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների գործունեության համար
    բարենպաստ պայմանների ստեղծումը

  • գյուղատնտեսական տեխնիկայի լիզինգի պետական աջակցությունը

  • ժամանակակից տեխնոլոգիաների, այդ թվում՝ կաթիլային ոռոգման
    համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների
    սուբսիդավորումը

  • հակակարկտային ցանցերի ներդրմանն ուղղված պետական աջակցությունը

  • գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող հատվածին աջակցության
    տրամադրումը, այդ թվում՝ գյուղվերամշակման ոլորտի վարկավորման
    սուբսիդավորումը

  • գինեգործության մրցունակության եւ գինու որակի բարձրացումը

  • գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման պետական աջակցությունը

  • գյուղատնտեսական ապահովագրության աստիճանական ներդրումը

  • ցանքաշրջանառության համապետական քարտեզի ձեւավորում

  • ՀԷԿ շինարարության թույլատրում միայն բարձր լեռնային շրջաններում

  • համայնքների հողային ֆոնդի քարտեզագրում եւ տիեզերական նկարահանում

Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն logo Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն

  • 2019 թ. մարտի 1-ից առաջիկա 5 տարիների կտրվածքով գյուղացիական տնտեսությունների համար տարեկան 1 հա հողամասի ոռոգման ջրի դիմաց վճարը սահմանել 1000 ՀՀ դրամ:
  • Հայաստանի Հանրապետության տնտեսաաշխարհագրական դիրքը, կլիմայա կան պայմանները, արտադրական ենթակառուցվածքները դեռեւս խորհրդային տարիներից կանխորոշել են հանրապետության տարբեր մարզերում եւ տարա ծաշրջաններում արտադրական ու գյուղատնտեսական մասնագիտացման հիմնական ուղղությունները:
  • Նոր իրավիճակում եւ պայմաններում անհրաժեշտ է արդեն իսկ տարիներով փորձարկված եւ ապացուցված հիմքի վրա նախանշել հանրապետության տնտեսական, արտադրական, ագրոպարենային, քաղաքաշինական եւ ծառայությունների ոլորտների զարգացման նոր հիմնական ուղղությունները` որպես գերակայություն ունենալով բարձր արտադրողական եւ թվային տեխնոլոգիաները, էլեկտրոնային կառավարումը, ինտենսիվ այգիները, կաթիլային ոռոգման համակարգը, վերջին սերնդի մեքենատրակտորային կայանները, նոր որակի գյուղացիական կոոպերացիան եւ բարձրակարգ թվային ծառայությունները:
  • Հանրապետությունում գործող շուրջ 300 հազար գյուղացիական տնտե սությունների գերակշիռ մասը բարձր տոկոսադրույքներով վարկերի ներքո է: Պետությունը պետք է համակողմանի աջակցություն ցուցաբերի գյուղատնտե սական արտադրությամբ զբաղվող անհատներին եւ ընկերություններին՝ ի մասնավորի նպաստելով գյուղական մթերքների իրացմանը եւ նոր շուկաների խթանմանը, գործող տրանսպորտային ուղիներում սեզոնային լարվածություն ների թուլացմանը, 3-4 % վարկային ռեսուրսների ապահովմանը:

Արտախորհրդարանական ուժեր

Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն logo Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն

Տվյալ քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագրում հատուկ անդրադարձ չի կատարվել գյուղատնտեսությանը

Քաղաքացու որոշում կուսակցություն logo Քաղաքացու որոշում կուսակցություն

 

Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական քաղաքականության հիմքում պետք է ընկած լինի հան­րության պարենային անվտանգության հիմնահարցը՝ հաշվի առնելով նաև պատերազմի վերսկսման հավանականությունը։ Հայաստանում գյուղատնտեսությունը պետք է միտված լինի ստա­նալ բնական, էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք՝ այն դարձնելով բրենդային քաղաքականություն։ Գյու­ղատնտեսական արտադրանքի ներմուծումը պետք է հասցնել նվազագույնի՝ այն փոխարինելով տե­ղում արտադրված որակյալ արտադրանքով։ Արտադրության ոլորտում, նաև պետական աջակ­ցու­թյամբ, պետք է աստիճանաբար կիրառել միջազգային լավագույն փորձառությունն ու նորագույն տեխ­նոլոգիաները, ոլորտում ծախսվող էներգիան հնարավորինս փոխարինել արևային և վերականգնվող այլ էներ­գա­տեսակներով:

  • Կարելի է արձանագրել, որ գյուղատնտեսության ավանդական ձևերը սպառել են իրենց և հետագա շարժընթացը պետք է գնա դեպի ինտենսիվացումը (ջերմային տնտեսությունների հիմնում) և խոշորացումը։
  • Սրա համար թիվ մեկ մարտահրավեր ու թիվ մեկ ներուժ ենք համարում ոռոգման համակարգը։
  • Առկա ոռոգման համակարգը ի վիճակի չէ գյուղացիական բոլոր տնտեսություններին ապահովել անհրաժեշտ քանակությամբ և որակով ոռոգման ջրով։

Այս ոլորտում խնդիրները լուծվելու են հետևյալ ռազմավարությամբ․

  • «Ջրօգտագործողների ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններով բացառել դրանց զավթումը խոշոր հողատերերի կողմից, ճնշումները տեղական, մարզային կամ կենտրոնական իշխանությունների կողմից։ Օրենքի փոփոխությամբ պետք է երաշխավորվի ՋՕԸ-ների անկախությունը, ժողովրդավարությունը և գյուղացուն հաշվետվողականությունը,
  • ջրերի կառավարման միասնական ծրագրի համակարգը կատարելագործել այնպես, որ կապակցվեն այս ոլորտին առնչվող տվյալներ տիրապետող պետական բոլոր կառույցների բազաները։ Համակարգը հասանելի դարձնել յուրաքանչյուր քաղաքացու, որպեսզի ամեն ջրօգտագործող կարողանա ստանալ իր և մնացածների սպառած ջրի, դրա դիմաց վճարումների վերաբերյալ տեղեկատվություն։
  • գտնել ներդրողներ և մասնավոր-հանրային համագործակցությամբ սկսել ջրամբարաշինարարության ծրագրեր։ Տասը տարվա ընթացքում կառուցել մի քանի առաջնային անհրաժեշտության ջրամբարներ,
  • ոլորտում կառավարման արդյունավետության բարձրացման միջոցով կանխատեսվող մոտ 20 տոկոս խնայողություններն անընդհատ ուղղել մաշված ենթակառուցվածների վերականգնմանը,
  • տասը տարի հետո կանխատեսում ենք ինքնածախսածածկվող ՋՕԸ-եր, որոնք, ըստ էության, հիմք կդառնան կոոպերատիվների, որոնք գյուղացիներին կմատուցեն նյութատեխնիկական ապահովման ծառայություններ, իսկ հետագայում մթերման/արտահանման ծառայություններ՝ միևնույն ժամանակ չավելացնելով շահույթի բեռը ինքնարժեքի վրա,
  • մշակելու և ներդնելու ենք օժանդակության գործիքներ, որոնց միջոցով կկարողանանք համաֆինանսավորել կաթիլային ոռոգման և հակակարկտային ցանցերի ներդրումը գյուղացիների կողմից։ Միանվագ խոշոր աջակցության և դրան հաջորդող տարիների ընթացքում վերադարձվող գումարների կուտակման միջոցով հասնելու ենք նրան, որ հաջորդ անգամները գյուղացին կարողանա ինքնաֆինանսավորել այդ համակարգերի ներդրումը,
  • ստեղծելու ենք ժամանակակից տեսական-կիրառական գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման և ուսումնաարտադրական կենտրոն։

Սասնա Ծռեր կուսակցություն logo Սասնա Ծռեր կուսակցություն

  • Պետության մասնակցությամբ ստեղծելու գյուղմթերքի մթերումը և վերամշակումը երաշխավորող մեխանիզմներ:շ
  • Ներդնելու գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հակակարկտային լիարժեք պաշտպանության էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգ:
  • Ներդնելու ջրօգտագործման համակարգերի օպտիմալացված (ծրագրավորված) կիրառման ծրագիր, իսկ մինչ այդ համաներելու ջրօգտագործման վճարների պարտքերի գումարները և նվազեցնելու դրանց սակագները:
  • Հնարավոր բոլոր միջոցներով աջակցելու և սուբսիդավորելու գյուղացիական տնտեսություններին, այդ թվում՝ ստեղծելով գյուղտեխնիկայի միջհամայնքնային պարկեր:

Մենք դաշինք logo Մենք դաշինք

Ինովացիոն գյուղատնտեսություն

  • Կայուն օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերի խրախուսում և օժանդակում: Անհրաժեշտ է խրախուսել փոքր ու միջին, էլիտար ու էկոլոգիապես մաքուր մթերքներ արտադրող գյուղացիական տնտեսությունների գործունեությունը: Այլընտրանքային գյուղատնտեսության այս ուղղության նպատակը հողի բերրիության բարձրացումն ու պահպանումն է, շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, ագրոէկոհամակարգերում նյութերի շրջանառության ակտիվացումը և, ի վերջո, բարձրորակ գյուղատնտեսական ապրանքի արտադրությունը:
  • Հողի որակի և կառավարման բարելավում: Ոռոգման բարելավում։ Ոչ ճիշտ ագրոտեխնիկայի կիրառման և հողապաշտպան միջոցառումների բացակայության պատճառով հողերը այս կամ այն չափով վնասված են: Անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել հողերի որակի և կառավարման բարելավման ուղղությամբ: Պետք է բարելավվի նաև ջրատարների վիճակը, արդիականացվի ջրման տեխնիկան՝ անցնելով կաթիլային ոռոգման համակարգին: Որոշ փորձագիտական կարծիքի համաձայն՝ Հայաստանը կարող է զգալի քանակությամբ խմելու ջուր արտահանել, եթե վերանայի իր ջրօգտագործման հայեցակարգը:
  • Գյուղացիական ֆերմերային տնտեսությունների զարգացում: Օրենսդրորեն սահմանել գյուղացիական, ֆերմերային տնտեսությունները, գյուղատնտեսական ձեռնարկությունները՝ տարբերակելով միկրոբիզնեսը, ՓՄՁ-երը և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունները՝ նրանց հնարավորություն տալով օգտվել առաջարկվող դիվերսիֆիկացված ու խթանիչ քաղաքականություններից:
  • Պետության մասնակցությամբ մեծածախ շուկաների ստեղծում՝ 5-10, ինչպես նաև գյուղացիական տնտեսությունների կողմից մանրածախ շուկաների ստեղծմանն աջակցություն:
  • Վերամշակման զարգացում։ Հայկական գյուղատնտեսական մթերքը կարող է հաջողությամբ շարունակել իր մուտքը արտաքին շուկա, հատկապես ժամանակակից վերամշակման և փաթեթավորման սարքավորումների առկայությամբ: Վերամշակող համակարգը ավելի հրապուրիչ է դառնում ներդրողի համար. հավանաբար, հաշվի են առնվում Հայաստանում աճող մրգի և բանջարեղենի բարձր որակը, անասնաբուծական արտադրանքի բարձր համային և էկոլոգիական հատկանիշները:
  • Բնական և տարերային աղետներից գյուղացիական տնտեսությունների պաշտպանության և փոխհատուցման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում: Այս խնդրի համակարգային լուծումը գյուղատնտեսության սուբյեկտների ապահովագրման համակարգի և մեխանիզմների մշակումն է, ինչը թույլ կտա փոխհատուցել բնական աղետների արդյունքում գյուղացիների կրած վնասները:
  • Գյուղացիական տնտեսություններին բավականաչափ հարմար տոկոսադրույքներով վարկերի տրամադրման խթանում:
  • Գյուղացիական տնտեսություններին դաշտային գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովվածություն: Անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել, քանի որ դաշտային գյուղատնտեսական տեխնիկայով ապահովվածությունը խիստ անբավարար է, շատ դեպքերում կիրառվում է հին տեխնիկան: Ավելի վատ վիճակում է անասնապահական համալիրի հագեցվածությունը տեխնիկայով, իսկ գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման տեխնիկական հագեցվածությունը համեմատաբար բարելավված է:
  • Գյուղատնտեսության ոլորտի պետական քաղաքականության մշակմանը գյուղացիների և գյուղացիական տնտեսությունների ակտիվ մասնակցություն, նրանց կարիքների և ակնկալիքների հաշվառում: Գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուները ծրագրերն ու քաղաքականության հարցերը որոշում են առանց գյուղացու հետ հաշվի նստելու և գյուղատնտեսության հետ առնչվող կազմակերպությունների կարծիքը հաշվի առնելու։ Անհրաժեշտ է ապահովել ոլորտի քաղաքականության մշակմանը ներառական և ակտիվ մասնակցություն:
  • Ագրոտուրիզմի զարգացում: Հայաստանն իր կլիմայով, բնությամբ և պատմամշակութային հարուստ ժառանգությամբ ինքնին ավանդական տուրիստական երկիր է: Բնակչության գրեթե կեսը զբաղված է գյուղատնտեսության մեջ, ուստի ագրոտուրիզմի զարգացմանն ուղղված ներդրումներն ունեն ընդարձակ հեռանկար: Անհրաժեշտ է զարգացնել ագրոտուրիզմը՝ վերլուծելով իրավիճակը և հաշվի առնելով որոշ առանձնահատկություններ, ներդնել հաջողված ագրոբիզնեսի մեխանիզմներ:

Ազգային առաջընթաց կուսակցություն logo Ազգային առաջընթաց կուսակցություն

  • Գյուղական բնակչությանը մենք համարում ենք ազգային ներուժի հիմքերից մեկը և միջին խավի անբաժանելի մասը։ Ուստի, առաջնահերթություն ենք համարում գյուղատնտեսության զարգացումը՝ հաշվի առնելով ամեն մի գյուղի առանձնահատկությունները և բնական ռեսուրսների (անտառ, դաշտավայր, գետ, լիճ և այլն) առկայությունը։ Ըստ այդմ, մշակվելու է ամեն համայնքի պահանջներից բխող գյուղատնտեսական զարգացման ծրագիր, այդ թվում՝ անասնապահության, ձկնաբուծության, փայտամշակման, այգեգործության և այլ ուղղություններով։
  • Գյուղատնտեսության զարգացման գործում կարևոր ենք համարում 5% չգերազանցող գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրումը, որակյալ սերմնացուի ու անասնապահության համար անհրաժեշտ անասնատեսակների ներկրման ու արտադրանքի մթերման/արտահանման գործընթացների պետական հստակ կարգավորումը, պետական աջակցությունը, արոտավայրերի ու գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողերի օրենսդրական կարգավորումը և տարերային աղետների կանխարգելման իրականացումը։
  • Գյուղատնտեսությունը և մարզային կյանքն ակտիվացնելու ու աշխուժացնելու նպատակով պետք է իրականացվի Երևանից դուրս քաղաքաշինական պլանավորում՝ ամեն շրջանում արդյունաբերական կենտրոնի, մշակութային ու կրթական կենտրոնի, առևտրաային կենտրոնի և այլ անհրաժեշտ ենթակառույցների շինարարության միջոցով ապահովելով տեղում զբաղվածության ապահովումը։

 

Օրինաց երկիր կուսակցություն logo Օրինաց երկիր կուսակցություն

  • Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության հետևողական զարգացում: Ցածր տոկոսադրույքներով արտադրական և գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրում: 
  • Բանկային համակարգի զարգացման նոր ռազմավարության մշակում, վարկավորման տոկոսադրույքների կտրուկ կրճատում, գյուղատնտեսության ոլորտում պետության կողմից վարկերի սուբսիդավորում այն հաշվարկով, որ վարկային տոկոսադրույքը չգերազանցի տարեկան 10% դրամային վարկավորման շեմը, որից մինչև 5%-ը պետության սուբսիդավորմամբ: Պետություն-բանկ համատեղ աշխատանքի միջոցով քաղաքացիների այսպես կոչված սև ցուցակների վերացում և բանկային տույժ-տուգանքների արմատական վերանայում:
  • Գյուղատնտեսության ապահովագրման քաղաքակիրթ համակարգի ներդրում, որի շնորհիվ գյուղացին կստանա երաշխավորված ֆինանսական օգնություն աղետների դեպքում, գյուղատնտեսական կոոպերատիվների զարգացում:
  • Գյուղմթերող ձեռնարկություններին պետական աջակցություն, գյուղատնտեսական ոլորտում ընտանեկան բիզնեսի զարգացման համակարգի ներդրում:
  • Սեփականության իրավունքով հողատարածք ունեցող անձանց աշխատանքը որպես աշխատանքային ստաժի համարում՝ կենսաթոշակի ամենամյա ինդեքսավորմամբ և բարձրացմամբ: 

Հայաստանի քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն logo Հայաստանի քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն

Քաղաքական ուժը չունի ծրագրային դրույթներ այս թեմայով:

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն կուսակցություն logo Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն կուսակցություն

  • Գյուղատնտեսության զարգացումը չառանձնացնել գյուղի զարգացումից։
  • Գյուղատնտեսական աջակցության թիրախը պետք է լինի այն գյուղացին, ով օրնիբուն աշխատում է իր հողի վրա։ Աջակցությունը պետք է տրվի ուղղակի գյուղատնտեսությամբ զբաղվողին, այլ ոչ թե զանազան միջնորդ և մատակարար կառույցներին։ Աջակցությունը պետք է լինի թիրախային՝ խրախուսելու առավել բարձրարժեք գյուղատնտեսությունը և նպատասի որ գյուղացիները դուրս գան աղքատության չիրաններից։
  • Գործուն քայլեր պետք է ձեռնարկվեն կոպերատիվների ստեղծման, հողերի կամավոր խոշորացման և անմշակ հողերի կրճատման ուղղությամբ։ Միառժամանակ պետական, ինչպես նաև պետություն-համայնք-մասնավոր հատված ֆորմատով պետք է ներդրումներ կատարվեն գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման համար։

Ժառանգություն logo Ժառանգություն

Պետությունը գյուղացու կողքին

Հարուստ եւ կայուն գյուղը, զարգացած գյուղական համայնքները պետության ինքնիշխանության ու անվտանգության լուրջ գրավականն են, իսկ ժամանակի պահանջների ոգուն համապատասխանող գյուղատնտեսությունը` երկրի պարենային անկախության եւ ապահովության աստիճանի էական բաղադրիչներից մեկը:

Այդ առումով հետապնդվող նպատակներն են.

  • գյուղացիական տնտեսություններում ներդրումային եւ վարկավորման ծրագրերի իրականացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում,
  • ֆերմերային տնտեսությունների զարգացում, ագարակատերերի եւ նրանց ընտանիքների կենսամակարդակի հարաճուն բարձրացում,
  • գյուղատնտեսության մեջ կամավորության սկզբունքով կոոպերացիայի տարբեր ձեւերի կազմավորման համար նպաստավոր պայմանների ու մեխանիզմների ապահովում,
  • ջրամատակարարման, պարարտանյութերի եւ գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիություն,
  • արտոնյալ հարկային ու վարկային պայմաններ` գյուղատնտեսության ռիսկային գոտիների ու հատվածների համար:

Առաջնային օրենսդիր եւ գործադիր քայլեր

  • Ապահովել պետական օժանդակություն գյուղմթերքների արտադրությանն ու արտահանմանը` ներառյալ գյուղատնտեսության եւ, հատկապես, ֆերմերային փոքր տնտեսությունների, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արտադրությունների սուբսիդավորումը:
  • Ոլորտում ներդնել վարկավորման արդյունավետ համակարգ՝ վարկային միջոցների տրամադրման ժամանակահատվածը եւ տոկոսադրույքները սահմանելիս հաշվի առնելով տվյալ ճյուղի առանձնահատկությունները` որպես գրավի առարկա ընդունելով հողը, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող հիմնական միջոցները։
  • Կիրառել գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների պետական սուբսիդավորում մինչեւ 50% չափով:
  • Հատուկ արտոնյալ վարկավորման ու հարկային պայմաններ կիրառել բարձրլեռնային եւ սահմանամերձ գոտիներում գործող գյուղացիական տնտեսությունների համար: Փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել «Հողի հարկի մասին», «Հողի հարկի արտոնությունների մասին», «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» օրենքներում` սահմանամերձ, բարձրլեռնային եւ խրախուսվող տարածքներում հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու նպատակով:
  • Վարկային ու ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում պետական լուրջ աջակցություն ցուցաբերել գյուղատնտեսական մեքենաների հավաքակայանների ստեղծմանը, գյուղացու եւ ագարակատիրոջ համար ողջամիտ գների առումով դրանց մատչելիության ապահովմանը:
  • Ստեղծել գյուղատնտեսության եւ ֆերմերային տնտեսությունների ապահովագրական ճկուն համակարգ` պետության փութաջան մասնակցությամբ, առաջին հերթին` ապահովագրական վճարների մի մասի փոխհատուցումը ստանձնելու իմաստով:
  • Գյուղատնտեսական մթերքների ներքին շուկայի պաշտպանության համակարգում, ի թիվս այլ ուղղությունների, ներառել գյուղատնտեսական մթերքների կայուն գների պահպանման, սուբսիդավորման, սպառողների համար երաշխավորված, մատչելի մանրածախ գների սահմանման միջոցառումները:
  • Միասնական պետական ստան­դարտ­ներով ու պետա­կան հսկո­ղությամբ մթերող ձեռնարկու­թյուն­ներում ներդնել որակի ստու­գում­ներ իրականացնող այնպիսի համակարգ, որով կպաշտպանվեն գյուղացու շահերը եւ մթե­րող կազ­մա­­կեր­պու­թյուն­ներին թույլ չի տրվի ձեռնարկել կամայական գործողու­թյուն­ներ:
  • Փոփոխություններ ու լրացումներ կատարել ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին օրենքներում` վերջիններիս պարտավորություններն ու պատասխանատվությունը սահմանելու, ոռոգման ջրով գյուղատնտեսական տարածքների մատակարարումը կարգավորելու նպատակով:
  • Փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել «Երաշտի հետեւանքների վերացման մասին» օրենքում` երաշտից տուժած շրջանների պետական աջակցության մեխանիզմների ամրագրմամբ:
  • Փոխհատուցման նույնպիսի սկզբունքներ կիրառել գյուղատնտեսության ու անասնապահության բնագավառներում` բնական աղետների, համաճարակների հետեւանքով կրած վնասների դեպքում:
  • Ոչ գյուղատնտեսական նպատակներով պետական հողերի վարձակալության համար գանձվող վարձավճարներն ավելացնել 5 անգամ, ինչը հնարավորություն կտա խուսափել մեծ հողակտորների երկարաժամկետ վարձակալությունից ու անարդյունավետ օգտագործումից, ինչպեսեւ հսկայական տարածքները շարքային քաղաքացիների համար փակ գոտիների վերածելուց:
  • Վերանայել «Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքը` աճուրդների, այդ թվում հողի աճուրդի հրապարակայնությունն ու օրինականությունը ապահովելու նպատակով, միաժամանակ ծրագրային քաղաքականություն վարել համայնքներում երիտասարդ ընտանիքներին հողատարածքներ հատկացնելու ուղղությամբ:

Հայ ազգային կոնգրես logo Հայ ազգային կոնգրես

  • Գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության սուբսիդավորում

Ամեն տարի ՀՀ բյուջեում պետք է առանձին հավելվածով նշվեն այն մթերքների եւ գյուղական բնակավայրերի (հատկապես լեռնային ու ծայրամասային գյուղերի) անունները, որոնց նկատմամբ տվյալ բյուջետային տարում սուբսիդիաներ են նախատեսվում։ Մթերման համապատասխան փաստի դիմաց գյուղացին պետք է ստանա սուբսիդիա յուրաքանչյուր միավոր արտադրված մթերքի դիմաց։

Սուբսիդիաների քաղաքականությունն առանձին դեպքերում (լեռնային գյուղական բնակավայրեր) պետք է զուգակցել երաշխավորված գների քաղաքականության հետ։ Պետք է միանշանակորեն հրաժարվել արտադրողներին ու մատակարարներին սուբսիդավորելու քաղաքականությունից, ինչպես ներկայումս դա արվում է սերմացուի, դիզելային վառելիքի, պարարտանյութի եւ այլն, պարագայում։ Պետությունը փողը պետք է տա գյուղացուն, նա էլ կորոշի ումից ինչ գնի։

  • Փոքր գյուղացիական տնտեսությունների խրախուսում

Խոշոր հողատիրության դեմ պայքարը, օրենսդրորեն եւ գործնականում մանր գյուղացիական տնտեսությունների խրախուսումը, վարելահողերի սեփականության նկատմամբ տվյալ համայնքի գյուղացիների առաջնային իրավունքների վերականգնումը գյուղում տնտեսական քաղաքականության առանցքային խնդիր է։

  • Մեծածախ շուկաների ստեղծում

Մեծածախ շուկաների բացակայության պայմաններում գյուղացիները չեն կարողանում մրցակցել խոշոր տնտեսությունների հետ պետական գնումների հարցում։ Մասնավորապես, պարենամթերքի մի զգալի մասը գնելով խոշոր հողատերերից ՀՀ պաշտնախը, մյուս խոշոր բյուջետային սպառողները գործնականում քայքայում են գյուղացիությունն ու գյուղատնտեսությունը։

  • Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից մանրածախ շուկաների հիմնում

Շաբաթ-կիրակի բոլոր քաղաքների բոլոր բակերում գյուղմթերքներ վաճառելու գյուղացիների իրավունքը պետք է պարտադիր կերպով կատարվի բոլոր քաղաքապետերի կողմից։ Որեւէ հարկ, որեւէ վճարում, տեղեկանք, կտրոն կամ ՀԴՄ գյուղացին չպետք է տա։

  • Գյուղացիական տնտեսության վարկային պարտքերի դուրս գրում կամ մասնակի մարում

Պետք է հրաժարվել ունիվերսալ բանկային համակարգից եւ անցնել մասնագիտացված համակարգի։ Երկրորդ, գյուղատնտեսական վարկերի գծով կարգավորման տնտեսական նորմատիվները պետք է ցածր լինեն, ինչը թույլ կտա մինչեւ 50% էժանացնել վարկերի տոկոսադրույքը։ Առավելեւս, որ դրանք փոքր ու սեպարատ վարկեր են եւ լուրջ ճգնաժամ, չվճարումների շղթա չեն կարող առաջացնել։ Երրորդ, ԿԲ պետք է հետեւի առեւտրային բանկերի քաղաքականությանը, վարկի մնացորդի նկատմամբ պահանջները, վարկային քարտերի գները, գումարների կանխիկացման անտրամաբանական տոկոսները նույնիսկ կառավարության կողմից վարկերի սուբսիդավորման պարագայում անհնարին են դարձնում դրանց օգտակարությունը գյուղացիների համար։ Չորրորդ, առկա վարկային պարտքերի մարումը, որոնց մեծ մասը գոյացել է վարկատու բանկերի կողմից վաշխառուական անընդունելի պայմանների պատճառով պետք է կատարվի հետեւյալ սխեմայով, առ 01.04.2012 բոլոր վարկերի (74 մլրդ դրամ) տոկոսադրույքները սառեցվում են, գյուղացիները մարում են մայր գումարը առանց տոկոսի; տոկոսադրույքների մարումը կիսով չափ իր վրա է վերցնում ՀՀ կառավարությունը, իսկ մյուս կեսը դուրս է գրվում ի հաշիվ գյուղատնտեսական վարկերի նկատմամբ կիրառվող ցածրացված տնտեսական նորմատիվների։

  • Սերմացուի, թունաքիմիկատների, պարարտանյութերի նկատմամբ տարբերակված ԱԱՀ կիրառում

Պետք է վերացնել ներմուծվող սերմացուի համար գանձվող ԱԱՀ-ը, այլապես այն միջնորդավորված փաստորեն գործում է գյուղացու նկատմամբ։ Գյուղատնտեսական որոշ ապրանքների նկատմամբ (թունաքիմիկատներ, պարարտանյութեր եւ այլն) պետք է գործի տարբերակված ԱԱՀ սխեման։

  • Ոռոգման, ագրոսերվիսի, գյուղմթերքների իրացման ու գյուղատնտեսական աշխատանքների ֆինանսավորման ոլորտներում գյուղատնտեսական փոխօգնության կոոպերատիվների ստեղծում։ Ոռոգման համակարգի բարեփոխում

Մնալով իր հողի տերը գյուղացին, օրինակ, կստանա փայ ոռոգման համակարգից, որը կտրվի այդ համակարգը կառավարող գյուղացիական կոոպերատիվին։ Վեջինիս մասնակիցները պետք է լինեն միայն գյուղացիները, ում հողերը այդ համակարգից պետք է ոռոգվեն։ ՓԿ-երը կնշանակեն ոռոգման ջրի գինը։ ՓԿ-ի անդամ գյուղացիները աշխատանքային մասնակցություն հանդես կբերեն ոռոգման գործում։ Գյուղացին պետք է եկամուտ ստանա ինչպես իր հողից, այնպես էլ ոռոգման ՓԿ-ում մասնակցություն հադես բերելուց։

  • Փոխօգնության կոոպերատիվների տարածում

ՓԿ-երում օրենքով պետք է արգելվի գյուղացիական տնտեսություն չունեցող քաղաքացիների մասնակցությունը։ Ոռոգման համակարգերի կոոպերատիվներին բնորոշ մեխանիզմը պետք է կիրարկվի նաեւ արտադրանքի նախնական մշակման ու վաճառքի, ագրոսպասարկման եւ փոխօգնության հիմնադրամների ստեղծման պարագայում։ Հանրապետությունով մեկ պետք է ստեղծվեն 1200-1500 նման ՓԿ-եր, ուր իրենց աշխատանքային մասնակցությունը կբերեն մինչեւ 150000 գյուղացիական տնտեսություններ:

  • Փոքր ու միջին, էլիտար ու էկոլոգիապես մաքուր մթերքներ արտադրող գյուղացիական տնտեսությունների գործունեության պետական աջակցություն

Նշված միջոցառումները թույլ կտան նոր շունչ տալ փոքր գյուղացիական տնտեսություններին հիմնված ընտանեկան ու փոխօգնության միջոցով ներգրավված աշխատանքային ռեսուրսների վրա։ Ի վերջո գերակշռող տեսակը կլինեն 5-10 հա (առավելագույնը) չափեր ունեցող եւ առավելապես ընտանեկան աշխատուժն ու փոխօգնությամբ մյուս գյուղացիների աշխատանքն օգտագործող տնտեսությունները։ Կարճ ժամկետում հանրապետության գյուղատնտեսությունը կարող է մասնագիտանալ էլիտար, էկոլոգիապես մաքուր մթերքների արտադրության եւ արտահանման գործում։

  • Գյուղացիների համար մասնագիտական պետական դասընթացների կազմակերպում

Հանրապետությունում պետք է բացվեն տասնյակ դպրոցներ, ուր գյուղացիները պետության հաշվին կստանան հիմնական գյուղատնտեսական ու տնտեսագիտական գիտելիքներ։

  • Թունդ խմիչքների ակցիզների բարձրացում

Պետք է բարձրացվեն օղու, լիկյորների վրա դրվող ակցիզները, իսկ գինու ակցիզն իջեցվի։ Մյուս ակցիզային հարկերը պետք է խմբագրել այն հաշվով, որպեսզի ներքին արտադրողները չգտնվեն ավելի վատ պայմաններում, քան ներկրողները։

  • Գյուղմթերքների թափոնների պետական հաշվառում

Գյուղմթերքներ մթերող ձեռնարկությունները իրենց թափոնները հաշվառման պետք է հանձնեն հարկային մարմիններին։ Թափոնների միջոցով արտադրության իրական ծավալները հարկային մարմինների կողմից պետք է վերահսկվեն նաեւ հանքա-հումքային ձեռնարկություններում։