Հանրային Կառավարում

Կառավարության ծրագիր

 • Կատարողականի գնահատման համակարգի բարեփոխման արդյունքներով փոքրացվելու է պետական մեքենան` նպաստելով պետական ռեսուրսների ճիշտ կառավարմանը:
 • Կառավարությունը շարունակաբար վեր է հանելու պետական բոլոր գերատեսչությունների կրկնվող գործառույթները, և վերջիններիս օպտիմալացման արդյունքում բարձրացվելու են պետական գերատեսչությունների ծախսարդյունավետու­թյունը և աշխատանքի արդյունավետությունը:
 • Կառավարության, ՀՀ Ազգային ժողովի, քաղաքացիների և հասարակության այլ անդամների համար պետք է հասանելի և հասկանալի լինեն հանրային միջոցների (բարիքի) վերաբաշխման, այդ թվում՝ իրականացվող ծախսերի և ծրագրերի նպատակները, արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները:
 • Քաղաքականությանը վերաբերող գործառույթները պետք է համախմբվեն և իրականացվեն պետական մարմինների կառուցվածքում՝ որպես մասնագիտացված ստորաբաժանումներ:
 • Պետության կողմից նոր ԾԻԳ-երի, ՊՈԱԿ-ների, Հիմնադրամների, ՓԲԸ-ների և (կամ) այլ կառույցների ստեղծումից պետք է ձեռնպահ մնալ, իսկ գործող կառույցների գործունեությունը դադարեցնել (լուծարել, միավորել կամ այլ կերպ դադարեցնել պետության մասնակ­ցությունը), եթե նշված մոտեցումների ներքո չի հիմնավորվում դրանց ստեղծման կամ գոյության անհրաժեշտությունը:
 • Պետք է բացառվեն անտեղի և ռիսկ չկանխարգելող կարգավորումները, նույնանման հարցերի վերաբերյալ կամայական որոշումներ ընդունելու հնարավորությունը:
 • Հանրային կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովման, վարչական կոռուպցիայի հաղթահարման նպատակով կարևորվում է պետության կողմից ծառայությունների մատուցման ոլորտում էլեկտրոնային գործիքների ներդրման միջոցով քաղաքացի-պետություն շփման հնարավորինս սահմանափակումը:
 • Կառավարությունը նպատակ է դնում օտարերկրյա պետություններից և միջազգային դոնոր կազմակերպություններից ստացվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերն առավելագույնս ազգային ընթացա­կարգերով կազմակերպելու ուղղությամբ:

Խորհրդարանական ուժեր

Իմ Քայլը դաշինք logo Իմ Քայլը դաշինք

 • Արմատապես փոխելու ենք պետական կառավարման համակարգի ձեւավորման եւ զարգացման փիլիսոփայությունը։ Դրա հիմքում այլեւս չեն լինելու ազգակցական կապերը, կոնկրետ անհատների համար մարմիններ եւ նախարարություններ ձեւավորելու, «լուռումունջ կատարողներին» պատասխանատու պաշտոններում նշանակելու մոտեցումները, այլեւս չեն լինելու սեռային կարծատիպերով կայացվող որոշումներ, սեռային, տարիքային կամ ցանկացած այլ խտրականություն, չի լինելու այլակարծությունը լռեցնելու հետեւողական վարքագիծը:
 • Մենք որդեգրելու ենք այնպիսի մոտեցում, որն անաչառ կերպով գնալու է պետական մեքենայի վրա ծախսվող յուրաքանչյուր դրամի հասցեականության եւ արդյունավետության հետեւից։ Պետական կառավարման համակարգում հստակ ամրագրելու ենք գործառույթ-մարմին-պատասխանատվություն-արդյունք-գնահատական տրամաբանական շղթան, կառավարման համակարգին ներհատուկ է լինելու համընդհանուր, ստանդարտացված, օբյեկտիվ մոտեցումների եւ ծախսարդյունավետ լուծումների սկզբունքը։ Միեւնույն ժամանակ մեզ համար անընդունելի է կուրորեն կրճատելու կամ ուղղակի թվեր «նկարելու» համար կրճատման վարժություններ կատարելը, ինչը շատ հաճախ արվել է նախկինում։
 • Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի նման տնտեսություն ունեցող երկրի համար 17 նախարարությունը՝ իր տեսանելի եւ անտեսանելի մարմինների չարդարացված ճոխությամբ, գործառույթների եւ ոլորտների կրկնողութամբ, դրա հետեւանքով առաջացած անարդյունավետությամբ եւ կրկնությամբ, պատասխանատվության մեխանիզմների փոշիացմամբ, անհիմն եւ լուրջ բեռ է հարկատուների ուսերին։ Մեզ պետք է ծախսարդյունավետ, դինամիկ, ճկուն եւ մրցունակ պետական կառավարման համակարգ։
 • հանրային կառավարման համակարգի ախտորոշման հիման վրա սահմանելու ենք ոլորտի բարեփոխումների առաջնահերթությունները եւ վարչապետի աշխատակազմում ձեւավորելու ենք հատուկ մարմին, որը համակարգելու է ոլորտային բարեփոխումները: Արդյունքում դանդաղ եւ ոչ արդյունավետ պետական մեքենան դարձնելու ենք դինամիկ եւ արագ արձագանքող՝ ավելորդ բյուրոկրատական ընթացակարգերի կրճատման եւ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հետագա զարգացման միջոցով:
 • վեր ենք հանելու պետական բոլոր գերատեսչությունների կրկնվող գործառույթները եւ վերջիններիս օպտիմալացման արդյունքում մեծացնելու ենք պետական գերատեսչությունների ծախսարդյունավետությունը եւ աշխատանքի արդյունավետությունը: Այնուհետեւ կատարողականի գնահատման համակարգի բարեփոխման արդյունքներով փոքրացնելու ենք պետական ահռելի մեքենան` նպաստելով պետական ռեսուրսների ճիշտ կառավարմանը եւ բարձրացնելով պետական աշխատողների վարձատրությունը: Այս խնդիրների լուծումը, սակայն, չի հանգեցնելու կադրային ջարդի եւ գործազրկության, եւ այս բարեփոխումների համատեքստում մշակելու ենք միջոցառումներ այս ռիսկերը չեզոքացնելու համար։
 • բացառելու ենք պետական պաշտոններում հովանավորչության կամ կոռուպցիայի այլ դրսեւորումների միջոցով աշխատանքի ընդունումն ու առաջընթացը եւ ամրապնդելու ենք բարեվարքության կաննոնները: Ներդնելու ենք մերիտոկրատական` արժանիքների վրա հիմնված առաջխաղացման սկզբունքը հանրային եւ քաղաքացիական ծառայության մեջ, ինչի արդյունքում պետական պաշտոնները տրվելու են լավագույններին: Իրականացնելու ենք մարդկային ռեսուրսների ճիշտ կառավարում, այդ թվում` պետական ծառայողների պարբերական վերապատրաստում` ուղղված բարեփոխված կատարողականի գնահատման համակարգով վեր հանված խնդիրների լուծմանը:
 • պետական քաղաքականության շարունակականությունն ու կանխատեսելիությունն ապահովելու եւ պետական միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով անցում ենք կատարելու ռազմավարական պլանավորման, այդ թվում` վերանայելու ենք առկա ռազմավարությունները, համակցելու ենք վերջիններս եւ մշակվելիք բոլոր ռազմավարական փաստաթղթերը կառավարության հնգամյա ծրագրերի, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի եւ ամենամյա ծրագրային բյուջեի հետ: Քաղաքական որոշումների արդյունավետությունը եւ թիրախայնությունը մեծացնելու նպատակով անցում ենք կատարելու համապարփակ եւ խորը ոլորտային ուսումնասիրման, քաղաքականությունների վերլուծության, մշակման եւ գնահատման արդի մեթոդներին` ձեւավորելով փաստերի եւ մեծ տվյալների վերլուծության մշակույթ, կարողություններ եւ ինստիտուցիոնալ հենք:
 • պետական եւ մասնավոր ոլորտում տվյալների հասանելիության մեծացման եւ վերլուծության զարգացման նպատակով մշակելու ենք Տվյալների ազգային ռազմավարություն, որտեղ սահմանելու ենք Ազգային վիճակագրական կոմիտեի բարեփոխումների ուղին, տվյալների հավաքագրման, մշակման, տարածման սկզբունքները, վարչական բոլոր ռեգիստրների փոխգործելիության անհրաժեշտությունը, ինչն իր ազդեցությունն է ունենալու ինչպես պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության, այնպես էլ գիտության եւ տնտեսության զարգացման վրա:
 • քաղաքականությունների մշակումը ժամանակակից տեխնոլոգիաների եւ այլ հարթակների ներդրման միջոցով դարձնելու ենք հնարավորինս մասնակցային, արագ արձագանքող եւ ներառական` ապահովելով դրանց շահառուների շահերի պաշտպանությունը, մասնավոր հատվածի եւ գիտական հանրույթի հետ համագործակցությունը, պետություն-քաղաքացի մշտական երկխոսությունը: Տվյալների ազգային ռազմավարության մշակման արդյունքում մեծացնելու ենք պետական համակարգի թափանցիկությունը` տեղայնացնելով բաց կառավարման նախաձեռնությունների միջազգային լավագույն փորձը: Այս համատեքստում հատկապես կարեւորելու ենք ուղիղ ժողովրդավարության մշակույթի զարգացումը տեղական եւ համապետական հանրաքվեների ինստիտուտի միջոցով:
 • հանրային ծառայությունների մատուցման առանցքային նպատակն ենք դարձնելու դրանց որակի եւ հասանելիության բարձրացումը: Այդ նպատակով ապահովելու ենք ծառայությունների թվայնացում, դրանց մատուցման միասնական կենտրոնի ստեղծումը «մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառմամբ, ինչպես նաեւ «միայն մեկ անգամ» սկզբունքի կիրառում, ինչը հնարավորություն կտա պետական մարմինների միջեւ տվյալների փոխանակման շնորհիվ քաղաքացուց ցանկացած տվյալի միայն մեկ անգամ ստացումը: Արդյունքում ծառայությունները կմատուցվեն ավելի արագ: Ծառայությունների որակի բարձրացման ուղղությամբ իրականացնելու ենք ծառայությունների մշտական գնահատում, տվյալների հավաքագրում, քաղաքացիների կարծիքի հարցումներ, ինչը հնարավորություն կտա գույքագրելու առկա խնդիրները եւ մշակելու դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումներ:

 

Արտախորհրդարանական ուժեր

Ժառանգություն logo Ժառանգություն

Հայ ազգային կոնգրես logo Հայ ազգային կոնգրես

Հայաստանի քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն logo Հայաստանի քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն